ການວາງແຜນສົ່ງເສີມການປັບຄືນສະພາບເອົາໃຫ້ອອກຂະແໜງພະລັງງານ ການຮັບປະກັນໄຟຟ້າໃຫ້ມີຄວາມສະຖຽນ, ໝັ້ນຄົງ, ປອດໄພ ແລະ ໃນລາຄາທີ່ສາມາດຊື້ໄດ້

Power Sector Resilience Planning: To Ensure Reliable, Secure, Safe, and Affordable Electricity Supplies (Lao translation)

application/pdf 72792.pdf — 477.3 KB